ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ, ЩО ПОВ`ЯЗАНІ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ ОПЕРАЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» (далі «Товариство») повідомляє Клієнту:

Ризик є невід'ємною частиною будь-якого інвестиційного процесу. Чим більше бажаний дохід, тим більший ризик інвестицій в Цінний папір. Інвестор, щодо обирає без ризикові чи мало ризиковані інструменти вкладення, практично не має шансів отримати високий дохід. Інвестор, який приймає більш високу ступінь ризику, вправі очікувати більш високих дивідендів від своїх вкладень.

Існує велика кількість видів інвестиційних ризиків, які інвестору необхідно враховувати при виборі і торгівлі Цінними паперами. Ми наведемо найбільш явні і суттєві з них.

Економічні ризики - обумовлені нестабільністю загальної економічної ситуації та її схильністю до частих і радикальних змін. Це можуть бути, наприклад, такі фактори, як відсутність надійної законодавчої бази, слабо розвинена ринкова та економічна інфраструктура, високий рівень монополізації у ряді секторів економіки, слабке державне регулювання економіки і високий рівень державного боргу.

Ринкові ризики - ризики учасників інвестиційного процесу, пов`язані з несприятливим функціонуванням ринку протягом тривалого періоду. Ринкові ризики тісно пов'язані з такими ризиками як ризик інфляції, ризик зміни валютного курсу та політичний ризик.

Ризик інфляції полягає в тому, що інфляція може звести нанівець або навіть перевищити розміри доходу, отриманого за відсотками.

Ризик зміни валютного курсу - ризик того, що курс національної валюти в перерахунку на іноземні валюти різко та / або значно зміниться.

Політичний ризик - ризик несприятливих змін у політичній ситуації в країні. Війна, зміна керівництва країни, прийняття законів, що негативно впливають на інвестиційний клімат - всі ці фактори можуть вплинути на розмір та / або умови виплати дивідендів.

Податковий ризик - ризик того, що зміни в податковому законодавстві спричинить зниження прибутковості активів.

Галузеві ризики - пов'язані з несприятливим функціонуванням певної галузі,  що безпосередньо позначиться на діяльності зайнятих у цій галузі компаній, а значить і на показниках вартості їх акцій. Часто негативний стан такої галузі передається компаніям з інших, залежних галузей.

Ризики компанії - комплекс факторів, пов'язаних з діяльністю конкретної компанії. Може виявитися так, що компанія, акції якої Ви придбали, не має можливості розрахуватися за своїми боргами, або керівництво компанії в цілому було настільки неефективним, що вкладений капітал значно знецінився.

Технічні ризики - при використанні електронних брокерських систем існують ризики порушення зв'язку, несанкціонованого доступу, збоїв у роботі апаратних і програмних засобів.

Ризики, пов'язані зі становленням бізнесу - обумовлені виникненням тих чи інших внутрішніх проблем в процесі росту компанії, що також позначається на вартості її Цінних паперів;

Ризик ліквідності - полягає в зміні оцінки інвестиційної привабливості ЦП в сторону зменшення, аж до втрати ліквідності, в результаті чого стає неможливим реалізувати Цінні папери в потрібний час за бажаною ціною;

Технічні ризики ризики, що можуть бути пов’язані з виникненням проблем у роботі інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем. Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат, що можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та внаслідок неякісного зв’язку зі сторони Клієнта.

      Операційний ризик – ризик, який може виникнути у контрагента в результаті невідповідності  корпоративного управління, засобів внутрішнього контролю, інформаційних технологій, або інших операційних систем, необхідних для провадження діяльності професійного учасника ринку цінних паперів.

       Кадровий ризик – це ризик, який виникає через недостатню кваліфікацію, недосвідченість працівників контрагента;

       Ризик, пов’язаний з репутацією – це поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті негативного сприйняття репутації або недовіри, а також застосування державними органами заходів впливу, передбачених законодавством. Це впливає на спроможність Товариства встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати існуючі відносини;

    Юридичний (правовий)  ризик – це поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті порушення чи недотримання або підозри на порушення чи недотримання контрагентом законодавчих або нормативно-правових актів, договорів;

   Стратегічний ризик – це поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті ігнорування змін зовнішніх економічних умов;

   Ризик, пов'язаний із здійсненням професійної діяльності на фондовому ринку (надалі – ризик професійної діяльності), розуміється як ймовірність настання подій, що приводять до неможливості виконання (неналежного виконання) професійним учасником своїх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням професійної діяльності, але не виключно

Звертаємо увагу Клієнта на те, що на ринку цінних паперів існують також ризики, що не пов’язані прямо з діями Клієнта та конкретним фінансовим інструментом – системні ризики, які відображають здатність фінансового ринку як системи або окремих його складових (ринок цінних паперів, депозитарна система, система клірингу та розрахунків тощо) виконувати свої функції. Такі ризики не можуть бути диверсифіковані.

Приведений у Декларації перелік можливих ризиків при здійсненні операцій на фондовому ринку не є вичерпним.

Клієнт визнає і приймає повідомлення про ризики.