Інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТУС-ФІНАНС»

Відповідно до  п.2 розділу V. «Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» що затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 р. N 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 листопада 2011 р. N 1638)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТУС-ФІНАНС» (ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС»), Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності  на фондовому ринку: Діяльність з торгівлі цінними паперами - Брокерська діяльність з 07.09.15р строк дії ліцензії необмежений , відповідно до рішення НКЦПФР від 01.09.15 №1352),  є юридичною особою, яка належним чином зареєстрована,  та існує за законами України, є резидентом (надалі – Повірений) надає наступну інформацію Контрагенту та/або Клієнту, (надалі – Клієнт) :

Інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів

 

Конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. (Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року).

При здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами в інтересах Клієнта потенційно може виникнути конфлікт інтересів з одного боку торговця цінними паперами - Повіреного, а саме його фахівців, посадових осіб, власників та/або пов’язаних з ними осіб та з іншого боку інтересів клієнта (клієнтів) цього торговця, якщо дії або бездіяльність торговця можуть призвести до несприятливих наслідків для клієнта.  У випадку коли торговець діє одночасно в інтересах двох або більше клієнтів також потенційно може виникнути конфлікт інтересів таких клієнтів, якщо виконання доручень одного клієнта може нанести шкоду майновим або немайновим інтересам іншого (інших) клієнтів.

До джерел потенційного конфлікту інтересів можна віднести наступні:

-      здійснення Повіреним  одночасно операцій в інтересах клієнта та у власних інтересах або в інтересах різних клієнтів з ідентичними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

-      надання фінансових послуг або здійснення дилерських операцій з пов’язаною особою Повіреного (розуміння терміну «пов’язана особа» відповідно до діючого законодавства);

-      виконання Повіреним доручень Клієнта з купівлі, продажу або міни таких самих цінних паперів, які знаходяться у власності Повіреного (торговця цінними паперами) або його пов’язаних осіб.

Для запобігання виникненню конфлікту інтересів торговець цінними паперами – Повірений, відповідно до законодавства та внутрішніх документів вживає таких заходів:

-      у першу чергу виконує операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за договорами та разовими замовленнями Клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням Клієнтів, а потім операції за власний рахунок з такими самими цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

-      у разі наявності у Повіреного зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір та/або разове замовлення клієнта на найвигідніших для нього умовах, Повірений негайно повідомляє про це Клієнта з подальшим письмовим підтвердженням Клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними договором;

-      посадова особа торговця цінними паперами ( Повіреного), що є пов’язаною особою стосовно Клієнта (потенційного клієнта), не приймає самостійно рішення про встановлення ділових відносин або проведення операцій за участю такого Клієнта; у разі прийняття Повіреним рішення про обслуговування пов’язаної особи, умови надання послуг не відрізняються від звичайних;

-    торговець забезпечує захист інформації та вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому доступу та використанню інформації з обмеженим доступом.

 При отримані Повіреним  від клієнта разового замовлення до договору на брокерське обслуговування на купівлю або продаж певних цінних паперів, якщо такі цінні папери знаходяться у власності Повіреного  або він зацікавлений у їх придбанні, Повірений повідомляє про це свого Клієнта. У разі надання згоди Клієнтом купити цінні папери безпосередньо у Повіреного  або продати їх йому, Повірений укладає з Клієнтом дилерський договір, а Клієнт анулює разове замовлення.