ПРАВО КЛІЄНТА НА ІНФОРМАЦІЮ Згідно ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»


ІНФОРМАЦІЯ

щодо діяльності фінансової установи

Згідно ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 №2664-III», на вимогу Контрагента та/або Клієнта, в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI», ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» (надалі за текстом – «Товариство») надає наступну інформацію:

ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» до укладання з Контрагентом та/або Клієнтом Договору про надання фінансової послуги додатково надає інформацію щодо фінансової послуги, що є предметом Договору:

1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» надає брокерські послуги, перелік та вартість яких представлені в тарифах ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» (далі-Тарифи), згідно отриманих ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами – Брокерська діяльність.

Послуги щодо здійснення правочинів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на фондовому ринку, а саме надання послуг щодо купівлі, продажу, позики, РЕПО або міни ЦП.

 Якість послуг Товариства відповідає вимогам Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність на ринку цінних паперів України.

Розмір, порядок нарахування та сплати винагороди за надання фінансових послуг зазначається у відповідному договорі з Контрагентом та/або Клієнтом на підставі Тарифів, які чинні на день його укладання. Перелік та вартість послуг, що надає Товариство представлені в Тарифах на офіційному сайті ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» http://finance.altus.ua .

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:

Вартість інших послуг залежить від обсягу запитуваної інформації.

Додаткові фінансові послуги надаються Товариством на підставі окремих договорів, які укладаються з Контрагентом та/або Клієнтом. Розмір, порядок нарахування та сплати винагороди за надання додаткових фінансових послуг визначаються в окремих договорах з Контрагентом та/або Клієнтом.

 Контрагент та/або Клієнт має можливість ознайомитись на сайті Товариства за адресою http://finance.altus.ua з інформацією про вид фінансових послуг, розмір, порядок нарахування та сплати винагород за надання послуг.

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:

ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» не є податковим агентом Контрагента та/або Клієнта.

Контрагент та/або Клієнт зобов’язується самостійно вести податкових облік по всім своїм податковим зобов’язанням, згідно чинного законодавства.

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:

Правові наслідки внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги визначаються умовами договору, ЗУ «Про захист прав споживачів», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, що містять відповідні положення. У випадку дострокового припинення надання брокерських (фінансових) послуг, порядок розрахунків між сторонами регламентується Договором. Збитки, завдані одній із Сторін відшкодовуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:

Забезпечення механізму захисту прав Контрагента та/або Клієнта здійснюється ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів». Всі суперечки та непорозуміння між Сторонами за Договором або в зв’язку з ним підлягають вирішенню шляхом переговорів, переписки, підписання додаткових угод або іншими засобами. У випадку, якщо Сторони не досягнуть згоди, спір буде розглядатися і вирішуватися у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

 

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

-  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,

Адреса:  01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30,

Телефон «Гарячої лінії» : (044) 280-28-26

Веб-сторінка у мережі Інтернет: http://www.nssmc.gov.ua;

e-mail info@nssmc.gov.ua

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами:

З прикладами тарифів інших фінансових установ, що надають аналогічні фінансові послуги, можна ознайомитись на web-сторінках професійних учасників ринку цінних паперів та банків, перелік яких наведено на сайті  Національної Комісії Цінних Паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у розділі реєстри, регістрація та ліцензування, та на сайті Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД) – професійне об’єднання на фондовому ринку України.   

3. ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» під час розкриття інформації дотримується вимог законодавства про мови.

4 ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» забезпечує доступність інформації, розміщеної на власній веб-сторінці відповідно до частини четвертої ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 №2664-III», не менше ніж за останні три роки.

5. ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» під час надання інформації Контрагенту та/або Клієнту  дотримується вимог законодавства про захист прав споживачів.

6. Інформація, що була надана Контрагенту та/або Клієнту, забезпує правильне розуміння ним суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.